Restoring Suhaili

My thanks go to Faversham-based reader Nigel Sherratt!